Politika vodenja

Politiko vodenja oblikuje vodstvo. Z njo seznanja vse zaposlene in jo objavlja na oglasni deski pred vhodom v proizvodnjo. Primernost politike se preverja glede na spremembe situacije in informacij zainteresirane javnosti vendar najmanj 1x letno.

Vodilo našega delovanja je prispevati k trajnostnemu razvoju družbe in udejanjiti poslovno odličnost. Pri tem je še posebej pomembno, da:

 • vodstvo organizacije  zagotavlja vse potrebno za delovanje sistema vodenja z namenom, da omogoča rast kakovosti na poti k poslovni odličnosti in zagotovi ustrezen odnos do okolja ter varnosti in zdravja pri delu;
 • razvijamo in izdelujemo dovršene ter tehnološko izpopolnjene storitve zaščite kovin  z elektrostatičnim prašnim barvanjem
 • zagotavljamo kakovostne storitve za vse svoje kupce;
 • uspešno in učinkovito uresničujemo cilje in ob tem lahko dosegamo ali tudi presegamo zahteve, potrebe in pričakovanja vseh zainteresiranih strani;
 • z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju;
 • premišljeno izkoriščamo naravne vire;
 • prizadevamo si, da delovanje celotnega podjetja, čim manj vpliva na okolje;
 • zagotavljamo, da se naša prizadevanja odražajo v stalnih in (kjer je le mogoče) merljivih izboljšavah v sistemu ravnanja z okoljem
 • sodelujemo v odprtem in pozitivnem dialogu z vsemi zainteresiranimi stranmi o naših okoljskih dosežkih v okviru sistema ravnanja z okoljem
 • zavezujemo slehernega zaposlenega h kakovostnemu delu in izpolnjevanju zahtev glede skladnosti (zakonskih zahtev in drugih zahtev) ter k ustreznemu odnosu do okolja;
 • zagotavljamo ustrezno delovno okolje, v katerem lahko vsi zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svojo osebno in poslovno rast
 • skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa vsi zaposleni spoštujemo predpisane in sprejete elemente sistema vodenja;
 • hitro se prilagajamo  novim zahtevam na tržišču;
 • vodstvo redno spremlja in meri doseganje ravni kakovosti in sistema ravnanja z okoljem ter s tem učinkovitost sistema vodenja
 • redno spremljamo in upoštevamo zahteve zakonodaje na vseh relevantnih področjih;
 • vodstvo redno komunicira z zaposlenimi v podjetju;
 • nadzorujemo vplive na okolje in po potrebi ukrepamo;
 • načrtujemo in uvajamo nove tehnologije v skladu z načeli varstva okolja;
 • zmanjšujemo tveganje za nastanek izrednih dogodkov in izboljšujemo postopke za ukrepanje v primerih njihove uresničitve;
 • izboljšujemo okoljsko stanje ob upoštevanju okoljskih zakonodajnih zahtev;
 • skrbimo za zmanjšanje nastalih odpadkov;
 • se zavezujemo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja.